Oferta obejmuje wykonywanie dokumentacji projektowej w branży instalacji elektrycznych. Zakres działalności obejmuje projekty:

Instalacji elektrycznych wewnętrznych takich jak:

  • Instalacja oświetleniowa

  • Instalacja oświetlenia awaryjnego

  • Instalacja siłowa i gniazd wtykowych

  • Rozdzielnice elektryczne

  • Zasilanie obiektu i wewnętrzne linie zasilające

  • Instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych

  • Instalacja odgromowa

Instalacji teleinformatycznych i niskoprądowych takich jak:

  • Instalacja sieci LAN miedziana oraz światłowodowa

  • Instalacja systemu alarmu pożarowego SAP

  • Instalacja alarmu włamaniowego

  • Instalacja kontroli dostępu

  • Instalacja monitoringu CCTV

  • Instalacja przywoławcza w obiektach opieki zdrowotnej

  • Instalacja domofonowa

  • Instalacja antenowa RTV-SAT

Instalacji specjalistycznych takich jak:

  • Instalacja sygnalizacji stężenia CO i LPG

  • Instalacja sygnalizacji w chłodniach

  • Instalacja sygnalizacja gazu

  • Instalacja gaszenia gazem

  • Instalacja oddymiania klatki schodowej

  • Instalacja zasilania bezpiecznego IT w szpitalach

Instalacji elektrycznych zewnętrznych takich jak:

  • Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia 0,4kV naziemne i kablowe

  • Sieci elektroenergetyczne średniego napięcia 15kV naziemne i kablowe

  • Stacje transformatorowe 15/0,4kV słupowe i wnętrzowe

  • Instalacji zasilania zewnętrznego (zewnętrznych WLZtów)

  • Oświetlenie uliczne

  • Oświetlenie placów, skwerów, parków, ścieżek, parkingów

  • Przebudowa sieci zewnętrznych elektrycznych

  • Monitoring zewnętrzny CCTV

  • Okablowanie strukturalne zewnętrzne miedziane i światłowodowe

  • Kanały technologiczne i kanalizacja teletechniczna

Instalacji fotowoltaicznych takich jak:

  • Mikroinstalacja fotowoltaiczna dla domów jednorodzinnych do 10kW

  • Mikroinstalacja fotowoltaiczna dla firm i instytucji do 50kW

  • Farma fotowoltaiczna do 1MW

Ekspertyzy budowlane w zakresie elektrotechniki:

  • Analiza i ocena techniczna stanu instalacji w budynku

  • Analiza określonego zdarzenia w instalacji elektrycznej (np. stanu awaryjnego lub pożaru) oraz określenie przyczyn i środków zaradczych (na potrzeby firm ubezpieczeniowych)

  • Analiza prawidłowości i zgodności z przepisami wykonanej lub zaprojektowanej instalacji elektrycznej, odgromowej itp.

  • Doradztwo techniczne w zakresie związanym z instalacjami elektrycznymi

Na potrzeby inwestorów wykonujemy również dodatkowe czynności projektowe takie jak:

  • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

  • Kosztorysy

  • Uzyskanie wymaganych warunków technicznych

  • Uzgodnienia z gestorami sieci (PGE, TAURON, ENEA, Zarządy Dróg)

  • Uzyskanie pozwoleń na budowę (na projektowane urządzenia i sieci)